ทีมงานของเรา

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด ใบสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่ามูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ 51 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้มีการจดทะเบียนแต่งตั้ง กรรมการของมูลนิขึ้นใหม่ทั้งชุด โดยถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ดังต่อไปนี้

Dr.Rim
นาย ริม เกษสาคร
ประธานกรรมการ
Dr.Pichai
นาย พิชัย อัศวินใจเพ็ชร์
รองประธานกรรมการ
Dr.Supaya
นางสาว ศุภญา ปิยะสีลกุล
กรรมการ
Dr.Supawan
นาง ศุภวรรรณ เกษสาคร
กรรมการ
Dr.Weera
นาย วีระ มโนการุณย์วงศ์
กรรมการ
Dr.Suchart
นาย สุชาติ ชื่นวิทยกุล
กรรมการ
Dr.Saisuda
นาง สายสุดา นิลสินธพ
กรรมการ
Dr.Patira
นางสาว ภัทิรา เชื้อปุย
กรรมการ
Team-L.Chaowalit
นาย ชวลิต ศิริวัฒน์
กรรมการและเหรัญญิก
Dr.Peung
นาง พิมพ์ศิริ อัศวินใจเพ็ชร์
กรรมการและเลขานุการ
Team-Dr.Dear
นางสาว รุ่งรุตน์ เขียวอุไร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิ มพท.ให้ความช่วยเหลือกับใครและอย่างไร

ผู้ที่ได้รับการบริการจากมูลนิธิ

การให้บริการทางการแพทย์และสังคมที่หลากหลายของมูลนิธิ

ผู้สนับสนุนของเรา

นอกจากอาสาสมัครของมูลนิธิแล้ว ยังมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเรา

ร่วมมือกับเรา​ พัฒนาไปด้วยกัน

มอบสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน

บริจาคกับเรา

Copyright Medical & Dental Mobile Unit Foundation © 2019 Website by DIGITAL BASE