รางวัล

มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ (มพท.) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีอาสาสมัครที่เป็นบุคลากรทั้งทางการแพทย์และอาชีพต่างๆ ที่มีจิตอาสามารวมตัวกันให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาใดๆ ผลงานที่เกิดขึ้นเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันทำมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเป็นสิ่งที่แสดงถึงเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์และชัดเจนอย่างแท้จริง

30 มกราคม 2562

ทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์ดีเด่น ผู้เสียสละเพื่อชุมชนและสังคม
29 กรกฏาคม 2565

วุฒิสภา ศรัทธาความดี

ในฐานะผู้ทำความดีแก่สังคม
20 สิงหาคม 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ศิษย์เก่าดีเด่น
16 มีนาคม 2562

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่
6 กรกฎาคม 2562

จังหวัดพิษณุโลก

บริการทันตกรรมและบริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป

กิตติกรรมประกาศจากทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์ริม เกษสาคร – ทันตแพทย์กลางกรุงผู้ใช้เวลาว่างดูแลคนชายขอบ

อายุ: 61 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน: คลินิกทันตกรรมหมอริม และแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลรามคำแหง

จบทันตแพทย: ศาสตร์บัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต(ทันตกรรมประดิษฐ์)จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์

ปฏิบัติหน้าที่ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ทำงานในภาคเอกชนแต่เสียสละเวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัว ออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่กับสมาคมสันติสุขตั้งแต่ปี2528-2548 ในจังหวัดชายแดนของภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ เป็นเวลา 20 ปี จำนวนรวม 110ครั้ง 30 จังหวัด

จากนั้นในปี2549 ก่อตั้งและเป็นหัวหน้าหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทยถึงปี 2555 และได้ก่อตั้งมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่(มพท.)หรือในชื่อภาษาอังกฤษMedical and DentalMobile Unit Foundation (MDF) ทำหน้าที่เป็นประธานมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่โดยออกหน่วยร่วมกับสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทยตลอดมา จนถึงปัจจุบันได้ออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่เป็นปีที่ 14 จำนวน 55ครั้งใหญ่ และ 95 ครั้งย่อย(สำหรับทำงานทันตกรรมประดิษฐ์) จนถึงปัจจุบัน 41 จังหวัดโดยได้รับการสนับสนุนและอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง และได้ออกหน่วยที่วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารวัดชูจิตธรรมาราม และที่พุทธมณฑลเพื่อรักษาพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้เคยออกหน่วยแพทย์ในชุมชนแออัดคลองเตยล็อค9 รวม 2 ปี 24 ครั้ง เคยออกหน่วยชุมชนผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ เคยออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเคยออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) รวมเวลาออกหน่วยแพทย์มาทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน 33 ปี ในปี 2547ได้เข้าร่วมเป็นทันตแพทย์อาสาสมัครร่วมชันสูตรผู้ประสพภัยจากเหตุการณ์สึนามิในจังหวัดพังงา รางวัล/เกียรติประวัติที่สำคัญ ปี 2548 เกียรติบัตรอาสาสมัครชันสูตรศพ เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์จากคลื่นสึนามิจากทันตแพทยสภา ปี 2547-2551 เกียรติบัตรอาจารย์พิเศษภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิตติกรรมประกาศจากวุฒิสภา

ทันตแพทย์ริม เกษสาคร – โครงการ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี”

“ทันตแพทย์ริม เกษสาคร” ทันตแพทย์กลางกรุงผู้ใช้เวลาว่างดูแลคนยากไร้และ
ด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดาร

แม้ว่าปัจจุบัน “ทันตแพทย์ริม เกษสาคร” จะปฏิบัติหน้าที่ทันตแพทย์อยู่ที่คลินิกทันตกรรมหมอริม และโรงพยาบาลรามคำแหง แต่ยังเสียสละเวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัว ออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่กับสมาคมสันติสุขตั้งแต่ปี 2528-2548 จำนวน 110 ครั้ง ในจังหวัดชายแดนของภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นในปี 2549 ได้ก่อตั้งและเป็นหัวหน้าหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย ต่อมาปี 2555 ได้ก่อตั้งและเป็นประธานมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่โดยออกหน่วยร่วมกับสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศเพื่อให้บริการทั้งทางการแพทย์และทันตกรรมแก่คนด้อยโอกาสและยากไร้ที่อาศัยอยู่ในชนบทและในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย ทั้งคนไทยและคนต่างชาติด้วย
โดยไม่ได้คิดค่ารักษาใดๆ
จนถึงปัจจุบันได้ออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่เป็นปีที่ 17 จำนวน 68 ครั้งใหญ่ และ
ออกหน่วยย่อยเพื่อทำฟันปลอม 192 ครั้ง รวมจำนวน 43 จังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนและอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง รวมทั้งได้ออกหน่วยที่วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร วัดชูจิตธรรมาราม และที่พุทธมณฑลเพื่อรักษาพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเป็นกรณีพิเศษ อีกทั้งยังเคยออกหน่วยแพทย์ในชุมชนแออัดคลองเตย/ชุมชนผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ/ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของมูลนิธิแพทย์อาสสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมเวลาออกหน่วยแพทย์มาทั้งหมดตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบันรวม 37 ปี

ร่วมมือกับเรา​ พัฒนาไปด้วยกัน

มอบสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน

บริจาคกับเรา

Copyright Medical & Dental Mobile Unit Foundation © 2019 Website by DIGITAL BASE