มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ (มพท.)

เป็นการให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรมแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสและยากไร้ โดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ เพศ อายุ และไม่มีค่ารักษาหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

เกี่ยวกับ

จากการตั้งหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ในเดือน กรกฎาคม 2548 ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนและได้กำหนดพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์.2549.โดยมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ได้เริ่มให้บริการทั้งทางการแพทย์และทันตกรรมแก่คนด้อยโอกาสและยากไร้ที่อาศัยอยู่ในชนบทและในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย ช่วงแรกรู้จักกันในชื่อ “หน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่” และเป็น “หน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย” และจากนั้นเป็น “หน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย” ต่อมาหน่วยแพทย์มีความหลากหลายของการให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรมและยังมีผู้เข้าร่วมงานหลายฝ่ายมากขึ้น เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการจึงได้จดทะเบียนเป็น “มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่” ขึ้นในปี 2556 จากการร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งจากผู้บริจาค ผู้สนับสนุนและสมาชิก ต่อเนื่องกันครบมา 14 ปีจนถึงปัจจุบันมูลนิธิมีจำนวนสมาชิกที่พร้อมร่วมออกหน่วยประมาณ 200 คนและมีเครื่องมือแพทย์และทันตกรรม ยา เวชภัณฑ์ และเก้าอี้ทำฟันชนิดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์มากกว่า 50 ชุด

ภาพถ่ายรวมอาสาสมัครของเรา

ทีมงาน

การทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย

ผู้สนับสนุน

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์ครั้งล่าสุด

20 มกราคม 2567

สถานที่จัดกิจกรรม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์ครั้งต่อไป

ต้องการบริจาคเงินสมทบเพื่อเป็นทุนในการออกหน่วยแพทย์ ช่วยกรุณาติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์นี้

27 เมษายน 2567
จังหวัดระนอง

ยอดรวมคนไข้ ปี 2566

ยอดคนไข้ทางการแพทย์ 5,094 คน

มูลนิธิ มพท. ได้ให้บริการทางการแพทย์หลายประเภททั้งตรวจโรคทั่วไป โรคตา โรคผิวหนัง เป็นต้น และยังมีการให้บริการนวดกดจุด ฝังเข็ม จากกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมีห้องจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ที่ควบคุมโดยเภสัชกรด้วย

ยอดคนไข้ทางทันตกรรม 1,921 คน

มููลนิธิ มพท. ได้ให้บริการตรวจปรึกษาโรคช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน และใส่ฟันปลอมถอดได้ชนิดทั้งปากและบางส่วน นอกจากนี้ยังมีการสอนแปรงฟันที่ถูกวิธีสำหรับงานทันตกรรมป้องกันด้วย

ยอดรวมคนไข้ทั้งทางการแพทย์และทันตกรรมทั้งหมด 7,015 คน

ในปีที่แล้ว หน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่สามารถช่วยเหลือคนไข้ได้เป็นจำนวนมาก และเราหวังว่าในปีนี้เราจะช่วยเหลือคนไข้ได้มากยิ่งขึ้นไปอีก

ดูรายงานจำนวนคนไข้ที่มารับบริการได้ที่นี่ ผู้ได้รับประโยชน์

ร่วมมือกับเรา พัฒนาไปด้วยกัน

มอบสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน

บริจาคกับเรา

Copyright Medical & Dental Mobile Unit Foundation © 2019 Website by DIGITAL BASE