เกี่ยวกับเรา

จากการตั้งหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ในเดือน กรกฎาคม 2548 ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนและได้กำหนดพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 โดยมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ได้เริ่มให้บริการทั้งทางการแพทย์และทันตกรรมแก่คนด้อยโอกาสและยากไร้ที่อาศัยอยู่ในชนบทและในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย                                                                        ช่วงแรกรู้จักกันในชื่อ “หน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่” และเป็น “หน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย” และจากนั้นเป็น “หน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย” ต่อมาหน่วยแพทย์มีความหลากหลายของการให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรมและยังมีผู้เข้าร่วมงานหลายฝ่ายมากขึ้น เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการจึงได้จดทะเบียนเป็น “มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่” ขึ้นในปี 2556 จากการร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งจากผู้บริจาค ผู้สนับสนุนและสมาชิก ต่อเนื่องกันครบมา 14 ปีจนถึงปัจจุบันมูลนิธิมีจำนวนสมาชิกที่พร้อมร่วมออกหน่วยประมาณ 200 คนและมีเครื่องมือแพทย์และทันตกรรม ยา เวชภัณฑ์ และเก้าอี้ทำฟันชนิดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์มากกว่า 50 ชุด

ภารกิจและวิสัยทัศน์

การเริ่มต้นของการเป็นมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่นั้นมาจากการเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของสุขภาพของคนไทย จากจุดเริ่มต้นนี้มูลนิธิ มพท.จึงได้จัดให้มีการให้การรักษาและบริการทั้งทางการแพทย์และทันตกรรมแก่ประชาชนในที่ด้อยโอกาสและยากไร้ในชนบทและถิ่นทุรกันดารขึ้น ไม่เพียงแต่เฉพาะคนไทยแต่ยังขยายรวมไปถึงคนชาติอื่นๆด้วย โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนา และไม่คิดค่ารักษาหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และด้อยโอกาสที่จะได้รับการรักษาสุขภาพร่างกายและช่องปากในชนบทและถิ่นทุรกันดาร ทุกเพศทุกวัย และทุกเชื้อชาติ

ส่งเสริมให้ประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสมีสุขภาพร่างกายและช่องปากดีขึ้น

ให้การบริการรักษาทางเวชกรรมและทันตกรรม โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้ป่วยทุกประเภทแต่ประการใด

สนับสนุนงานบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนของหน่วยงานราชการให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ เพื่อการสาธารณประโยชน์

ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ประวัติของเรา

จากการออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่มาเป็นเวลา 15 ปีเต็ม ท่านสามารถดูการพัฒนาของหน่วยแพทย์เป็นช่วงระยะเวลาได้ดังนี้

4 กุมภาพันธ์ 2549

(ครั้งที่ 1)
ออกหน่วยในนาม “หน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่”

25 มีนาคม 2549 – 3 ธันวาคม 2554

(ครั้งที่ 2 -28)
ออกหน่วยในนาม “หน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย”

17 มีนาคม 2555 – 15 ธันวาคม 2555

(ครั้งที่ 29 – 32)

ออกหน่วยในนาม “หน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย”

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือในชนบทที่ด้อยโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและช่องปาก หรือมีที่อยู่อาศัยห่างไกลจากสถานีอนามัยหรือสถานพยาบาลของรัฐ

จำนวนผู้ป่วยหรือผู้ได้รับประโยชน์

จากการออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์ฯต่อครั้ง ( 1 วัน )

ผู้ป่วยทางการแพทย์

ประมาณ 300 – 500 คน

ผู้ป่วยทางทันตกรรม

ประมาณ 500 – 1,000 คน

ตารางการออกหน่วยแพทย์

 • ทุก 3 เดือน หรือประมาณ 4 ครั้งต่อปี
 • โดยมีเวลาปฎิบัติการตั้งแต่ 8.30 น. – 17.00 น.

ประเภทและรายละเอียดการให้บริการ

จำนวนผู้รับการรักษาในการรักษาแต่ละครั้ง สามารถแบ่งได้เป็น

การให้บริการทางการแพทย์

 • โรคทั่วไป
 • โรคผิวหนัง
 • โรคหู คอ จมูก
 • โรคตา
 • โรคเด็ก

การให้บริการทางทันตกรรม

 • การตรวจพิเคราะห์โรคฟันและเหงือกและอวัยวะอื่นๆในช่องปาก
 • แนะนำและสอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี
 • ทันตกรรมป้องกันโดยการทำเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก
 • ทันตกรรมป้องกันด้วยการเคลือบฟลูออไรด์เจลในเด็ก
 • ขูดหินปูนและทำความสะอาดช่องปากทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
 • ถอนฟันทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
 • อุดฟันทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
 • ใส่ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิกชนิดทั้งปากและบางส่วน จ่ายยา
 • แจกยาสีฟันและแปรงสีฟัน
 • แนะนำและส่งต่อคนไข้ในกรณีที่จำเป็น

ขั้นตอนการเตรียมงานออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่

ขั้นตอนการเตรียมงาน

 • สำรวจพื้นที่และประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • จัดตารางวันที่ปฏิบัติการ
 • พิมพ์แบนเนอร์ขนาด 4 x 3 เมตร เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

 

การเดินทางไป​ปฏิบัติงาน

การออกหน่วยแพทย์โดยไม่มีการให้บริการใส่ฟันปลอมถอดได้

ครั้งที่ 1: สำรวจพื้นที่และประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 2: ทำกิจกรรมออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่2nd trip: Operation day

การเดินทางของหน่วยปฏิบัติการโดยมีการให้บริการใส่ฟันปลอมถอดได้

ครั้งที่ 1: สำรวจพื้นที่และประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 2: คัดกรอง – พิมพ์แบบฟัน
ครั้งที่ 3: บันทึกการสบฟัน -เทียบสีฟัน
ครั้งที่ 4: ลองเรียงฟัน
ครั้งที่ 5: ออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่และใส่ฟันปลอมให้คนไข้

ขั้นตอนการเตรียมงานก่อนถึงวันจัดกิจกรรม

 • รถบรรทุกและรถตู้หน่วยแพทย์เดินทางถึงสถานที่ปฏิบัติการ
 • ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และทันตกรรม
 • จัดเตรียมยาและสิ่งจำเป็นอื่นๆ

วันออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่

แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 9 แผนก ได้แก่

 • แผนกแพทย์
 • แผนกทันตกรรม
 • แผนกการแพทย์ทางเลือก
 • แผนกยา
 • แผนกฆ่าเชื้อ
 • แผนกแล็บทันตกรรม
 • แผนกช่างงานระบบ
 • แผนกของบริจาค
 • แผนกการศึกษาและทุนการศึกษา

ขั้นตอนหลังวันปฏิบัติงาน

 • ทำบุญในเวลาเย็นหลังเลิกงานหรือในวันถัดไป
 • ออกหนังสือขอบคุณพร้อมสรุปผลการรักษากับดีวีดีภาพถ่ายให้แก่หน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรมและผู้สนับสนุน
 • ปรับแต่งฟันปลอมที่ใส่ไปแล้วโดยความช่วยเหลือจากแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลในพื้นที่

ทีมงานของเรา

มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ เป็นการรวมตัวของอาสาสมัครจากหลากหลายอาชีพที่เข้ามาร่วมมือกันทำงานเพื่อมอบสุขภาพและสิ่งดีๆแก่สังคม

ผู้ที่ได้รับการบริการจากมูลนิธิ

มีการให้บริการทางการแพทย์และทันตกรรมรวมทั้งด้านอื่นๆ แก่สังคมที่หลากหลายของมูลนิธิ

ผู้สนับสนุนของเรา

นอกจากอาสาสมัครของมูลนิธิแล้ว ยังมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเรา

ร่วมมือกับเรา​ พัฒนาไปด้วยกัน

มอบสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน

บริจาคกับเรา

Copyright Medical & Dental Mobile Unit Foundation © 2019 Website by DIGITAL BASE